ติดต่อสอบถาม

เพิ่มเพื่อน

 

งานคลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-970119

                    

แผนที่