มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบเชิงป้องกัน การตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2566 รวมถึงการตรวจสอบอื่น

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย”

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

วันที่ 3 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 3 อาคาร 10 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม”