เรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำหรับคณะกรรมการ ผอ.กอง หน.งาน หน.หน่วย
ขอความอนุเคราะห์ Onsite ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

บุคลากรงานคลัง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์

เผยเเพร่เมื่อ

สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรงานคลัง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์”

บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เข้าปิดตรวจการเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เข้าปิดตรวจการเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบเชิงป้องกัน การตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2566 รวมถึงการตรวจสอบอื่น

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย”

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

วันที่ 3 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 3 อาคาร 10 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม”