กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

📍วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ลิงก์ reg.snru.ac.th
📍วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2567 ซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
📍วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาคเช้า) ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กำหนดนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานภายใน ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงกรณียืมเงินทดรองราชการ

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานภายใน ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงกรณียืมเงินทดรองราชการ

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานและถ่ายรูป ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม “คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

KM เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “KM เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม”

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)

เผยเเพร่เมื่อ

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 เริ่มชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามจำนวนเงินในใบแจ้งการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)”

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (นักศึกษาภาคปกติ)

เผยเเพร่เมื่อ

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 เริ่มชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 4 มิถุนายน 2567

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามจำนวนเงินในใบแจ้งการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (นักศึกษาภาคปกติ)”

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เผยเเพร่เมื่อ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00น. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาคาร 10 / อาคารเรียนรวม

อ่านเพิ่มเติม “งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว”

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เผยเเพร่เมื่อ

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 18.00น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ บ้านพักบุคลากร โซนประตู 4 ทั้งหมด / อาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม / อาคาร 6 / อาคารโรงฝึกปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไซต์งานก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ / อาคารศิลปะ 2 / หอพักจามจุรี และโรงอาหารทานตะวัน

อ่านเพิ่มเติม “งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว”

ประกาศช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เผยเเพร่เมื่อ

ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2567 แจ้งปิด ประตู 2 ประตู 4 และประตู 6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝากบ้านพักในมหาวิทยาลัย แจ้งความประสงค์ที่หน่วย รปภ. โทร.0 4297 0106 หรือ IP-Phone 191

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์”