หัวข้อข่าว

กำหนดรับปริญญา

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

60ปี

อธิการ

กำหนดนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมเปิดภาคเรียน

ยินดีต้อนรับ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

KM เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม