หัวข้อข่าว

ชักซ้อมแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายและการส่งใช้คืนเงินยืมทดลองจ่าย

ประชุมปิดตรวจ

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานงบการเงินประจำปี 2564

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel เบื้องต้น

รายละเอียดการชำระค่าธรรใเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)