หัวข้อข่าว

นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับการเข้าเปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

จ่ายค่าเทอมกับกรุงศรี สะดวก ง่าย ลุ้นได้คืน

รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ-ก.ย.-65

ชักซ้อมแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายและการส่งใช้คืนเงินยืมทดลองจ่าย