หัวข้อข่าว

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรงานคลัง

ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรีมีแต่ได้กับได้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสังเคาระห์รายศพ ช.พ.ค-ช.พ.ส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่วมประชุมออนไลน์เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เอกลักษณ์