หัวข้อข่าว

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

รับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(กศ.ป.) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

ช.พ.ค

ยินดีต้อนรับ

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบสลิปเงินเดือนและการใช้งานระบบ SNRU ESLIP

แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศผลการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่1