ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

เผยเเพร่เมื่อ

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

อ่านเพิ่มเติม “การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ”

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบเชิงป้องกัน การตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2566 รวมถึงการตรวจสอบอื่น

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย”

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

วันที่ 3 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 3 อาคาร 10 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม”

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

นาย เกษม บุตรดี

นาย เกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นาย เกรียงไกร มูลสาระ

นาย เกรียงไกร  มูลสาระ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

สำนักงาน ชพค. – ชพส

สำนักงาน ชพค. – ชพส

SNRU ESLIP

SNRU ESLIP

งานบริหารบุคคลและนิติการ

งานบริหารบุคคลและนิติการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสแกนฉันสิ

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสแกนฉันสิ