ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

📍วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ลิงก์ reg.snru.ac.th
📍วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2567 ซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
📍วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาคเช้า) ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)

เผยเเพร่เมื่อ

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 เริ่มชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามจำนวนเงินในใบแจ้งการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)”

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (นักศึกษาภาคปกติ)

เผยเเพร่เมื่อ

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 เริ่มชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 4 มิถุนายน 2567

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามจำนวนเงินในใบแจ้งการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (นักศึกษาภาคปกติ)”

กำหนดนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานภายใน ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงกรณียืมเงินทดรองราชการ

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานภายใน ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงกรณียืมเงินทดรองราชการ

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานและถ่ายรูป ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม “คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

KM เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “KM เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม”

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เผยเเพร่เมื่อ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00น. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาคาร 10 / อาคารเรียนรวม

อ่านเพิ่มเติม “งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

เรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำหรับคณะกรรมการ ผอ.กอง หน.งาน หน.หน่วย
ขอความอนุเคราะห์ Onsite ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เรียนเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

บุคลากรงานคลัง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์

เผยเเพร่เมื่อ

สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรงานคลัง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์”

บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เข้าปิดตรวจการเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เข้าปิดตรวจการเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบเชิงป้องกัน การตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2566 รวมถึงการตรวจสอบอื่น

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับ สตง. เข้าปิดตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย”

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

วันที่ 3 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 3 อาคาร 10 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม”

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

นาย เกษม บุตรดี

นาย เกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นาย เกรียงไกร มูลสาระ

นาย เกรียงไกร  มูลสาระ

หัวหน้างานคลัง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

สำนักงาน ชพค. – ชพส

สำนักงาน ชพค. – ชพส

SNRU ESLIP

SNRU ESLIP

งานบริหารบุคคลและนิติการ

งานบริหารบุคคลและนิติการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสแกนฉันสิ

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสแกนฉันสิ