บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เผยเเพร่เมื่อ 64 เข้าชม

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง