บุคลากร

นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง

นางวิชชุดา ตักโพธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอริญชยาพร ผาจวง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนิชาภา ไชยโยธา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางนวพร อัคศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรี ทองชมภู

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพัชนี พักตะไชย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร มูลสาระ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายโภไคย มาลัยกรอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาภรณ์ พรมบุตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุมลรัตน์ โรจนบัณฑิต

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปรียาพร พานาดา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี