บุคลากรงานคลัง

นายเกรียงไกร มูลสาระ

ตำแหน่ง หัวหน้างานคลัง

นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.4 เบิกจ่ายตรงเงินเดือน,สวัสดิการงบกลาง

นางวิชชุดา ตักโพธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอริญชยาพร ผาจวง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุมลรัตน์ โรจนบัณฑิต

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวนิชาภา ไชยโยธา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรี ทองชมภู

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาภรณ์ พรมบุตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายโภไคย มาลัยกรอง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอัมรา วงค์เตชะ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปรียาพร พานาดา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวณฐกร โสมนาม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นายรังสรรค์ พาวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร สุนารักษ์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายชนก เสมอพิทักษ์

จ้างเหมาบริการ

นางสาวสิริยากร มหาพรหม

จ้างเหมาบริการ