กฏหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม

 

1. พระราชกฤษฎีกา-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2526   download

2.  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ฉบับที่-5-พ.ศ.2534   download

3.  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ฉบับที่-7-พ.ศ.2548     download

4.  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ฉบับที่-8-พ.ศ.2553     download

5.  ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2550      download

6.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2554     download

7.  แนวปฏิบัติการเบิก-จ่าย-ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม      download