นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 501 เข้าชม

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร