คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 31 เข้าชม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานและถ่ายรูป ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1,845 คน ซึ่ง งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้

  1. รับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น. ณ หอประชุมจามจุรี 1,2
  2. อำนวยความสะดวกกรณีนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ กรณียืนยันสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่รายงานตัว และนักศึกษารายงานตัวแล้วเปลี่ยนสาขาวิชา
  3. ให้กรรมการหมายเลข 3.1 – 3.16 ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567