กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยเเพร่เมื่อ 20 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานภายใน ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงกรณียืมเงินทดรองราชการ

และการส่งชุดเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมเงินคงเหลือคืนกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามเวลาที่กำหนด จึงขอแจ้งกำหนดเวลาในการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงงานคลัง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้