มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมการจัดอันดับจาก Times Higher Education Impact Rankings 2024 

เผยเเพร่เมื่อ 35 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมการจัดอันดับจาก Times Higher Education Impact Rankings 2024 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Rankings 2024 ประเมินจากบทบาทของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านงานวิจัย

การบริหารหน่วยงาน งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 2,152 แห่ง จาก 125 ประเทศ ซึ่งในปี 2024 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลือกประเด็นประเมิน 4 ประเด็น ดังนี้
1. SDG 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
2. SDG 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
3. SDG 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4. SDG 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายบังคับ)
              เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2024 ผลการจัดอันดับ โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้คะแนนรวม 46.6 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 1001+ ของโลก จาก 2,152 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และกลุ่มอันดับที่ 23 ร่วมของไทย
มีรายละเอียดผลการประเมิน แยกตามเป้าหมายดังนี้
1. SDG 15 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก คะแนนรวม 55.2 จาก 100 คะแนน
2. SDG 2 อันดับที่ 301 – 400 ของโลก คะแนนรวม 49.4 จาก 100 คะแนน
3. SDG 7 อันดับที่ 601 – 800 ของโลก คะแนนรวม 41.5 จาก 100 คะแนน
4. SDG 17 อันดับที่ 1001+ ของโลก คะแนนรวม 39.9 จาก 100 คะแนน

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings