พิธีสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 63 เข้าชม

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10